ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ04

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

 

  ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ   ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
       
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ   ΓΕΛ ? ΕΠΑΛ
       
  9ο Γυ?νάσιο Αθηνών   9ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  12ο Γυ?νάσιο Αθηνών   12ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  19ο Γυ?νάσιο Αθηνών   19ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  39ο Γυ?νάσιο Αθηνών   27ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  48ο Γυ?νάσιο Αθηνών   39ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  50ο Γυ?νάσιο Αθηνών   50ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  51ο Γυ?νάσιο Αθηνών   52ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  52ο Γυ?νάσιο Αθηνών   67ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  62ο Γυ?νάσιο Αθηνών   1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
  67ο Γυ?νάσιο Αθηνών   3ο ΕΠΑΛ Αθηνών
  72ο Γυ?νάσιο Αθηνών   9ο ΕΠΑΛ Αθηνών

 

  ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
     
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΕΛ ? ΕΠΑΛ
     
  Πειρα?. Σχ. Πανεπ. Αθηνών Πειρα?. Σχ. Πανεπ. Αθηνών
  Γ/σιο ?ιαπολιτισ?ικής Εκπ/σης Αθ. 1ο Πειρα?. Γεν. Λύκειο Αθηνών
  1ο Πειρα?. Γυ?νάσιο Αθηνών 4ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  4ο Γυ?νάσιο Αθηνών 6ο Εσπ. Γεν. Λύκειο Αθηνών
  14ο Γυ?νάσιο Αθηνών 14ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  15ο Γυ?νάσιο Αθηνών 15ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  41ο Γυ?νάσιο Αθηνών 41ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  42ο Γυ?νάσιο Αθηνών 42ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  60ο Γυ?νάσιο Αθηνών 63ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  63ο Γυ?νάσιο Αθηνών 2ο ΕΠΑΛ. Αθηνών
  66ο Γυ?νάσιο Αθηνών 5ο Εσπερ. ΕΠΑΛ Αθηνών