ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ04

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

 

  ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ   ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
       
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ   ΓΕΛ – ΕΠΑΛ
       
  9ο Γυµνάσιο Αθηνών   9ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  12ο Γυµνάσιο Αθηνών   12ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  19ο Γυµνάσιο Αθηνών   19ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  39ο Γυµνάσιο Αθηνών   27ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  48ο Γυµνάσιο Αθηνών   39ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  50ο Γυµνάσιο Αθηνών   50ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  51ο Γυµνάσιο Αθηνών   52ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  52ο Γυµνάσιο Αθηνών   67ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  62ο Γυµνάσιο Αθηνών   1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
  67ο Γυµνάσιο Αθηνών   3ο ΕΠΑΛ Αθηνών
  72ο Γυµνάσιο Αθηνών   9ο ΕΠΑΛ Αθηνών

 

  ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
     
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ
     
  Πειραµ. Σχ. Πανεπ. Αθηνών Πειραµ. Σχ. Πανεπ. Αθηνών
  Γ/σιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης Αθ. 1ο Πειραµ. Γεν. Λύκειο Αθηνών
  1ο Πειραµ. Γυµνάσιο Αθηνών 4ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  4ο Γυµνάσιο Αθηνών 6ο Εσπ. Γεν. Λύκειο Αθηνών
  14ο Γυµνάσιο Αθηνών 14ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  15ο Γυµνάσιο Αθηνών 15ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  41ο Γυµνάσιο Αθηνών 41ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  42ο Γυµνάσιο Αθηνών 42ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  60ο Γυµνάσιο Αθηνών 63ο Γεν. Λύκειο Αθηνών
  63ο Γυµνάσιο Αθηνών 2ο ΕΠΑΛ. Αθηνών
  66ο Γυµνάσιο Αθηνών 5ο Εσπερ. ΕΠΑΛ Αθηνών